Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave som vi i Djurslands Bank tager meget alvorligt.

Vi er sammen med de øvrige danske pengeinstitutter med til at bekæmpe finansiering af terrorisme og hvidvask af penge, og banken anvender i stigende grad flere ressourcer på at følge lovgivningens krav til imødegåelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Det betyder, at vi er underlagt en række lovkrav om, hvad vi skal vide om dig, når du er kunde i Djurslands Bank. Dette kan du læse mere om her.

Banken har vedtaget en politik for risikostyring på hvidvaskområdet, der fastlægger bankens risikoprofil med henblik på effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Djurslands Bank ønsker en stram risikoprofil pa området og ønsker ikke at medvirke til eller blive misbrugt til hvidvask, terrorfinansiering eller anden økonomisk kriminalitet. Djurslands Bank ønsker derfor ikke at indgå kundeforhold med kunder, som falder uden for bankens risikoappetit på hvidvaskområdet, eller som det efter lovgivning og regulering ikke er tilladt at indgå forretnings-forbindelser med.

Hvidvask Task Force

I november 2019 kom Finans Danmarks Hvidvask Task Force med 25 anbefalinger, der på tværs af den finansielle sektor, myndigheder og samfund sætter fokus på en fælles indsats i forhold til bekæmpelse af finansiel kriminalitet.

I Djurslands Bank støtter vi op om Finans Danmarks adfærdsprincipper, der har til formål at sikre en forbedret og ensartet indsats mod hvidvask og terrorfinansiering på tværs af de danske banker.

Adfærdsprincipper til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering:

  • Vi påtager os loyalt og ansvarligt at bekæmpe økonomisk kriminalitet.
  • Vi anerkender, at forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering ikke er en konkurrenceparameter, og at samarbejde og fælles løsninger derfor er ønskelige.
  • Vi vil sikre, at ledelse og medarbejdere arbejder efter de 6 adfærdsprincipper med tilhørende handleanvisninger.

De 6 adfærdsprincipper:

  • Vi sætter altid etik før profit
  • Vi følger loven og lovens ånd
  • Vi vil gerne kigges i kortene
  • Vi arbejder målrettet med vores virksomhedskultur
  • Vi påtager os ledelsesansvar og sikrer, at alle medarbejdere tager ansvar i forhold til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
  • Vi samarbejder konstruktivt med alle interessenter, herunder myndighederne.

Bankens politikker og praksis understøtter målet om at gøre alt hvad vi kan, for at sikre, at vi ikke bliver misbrugt til hvidvask, finansiering af terrorisme, økonomisk kriminalitet eller andre ulovlige aktiviteter.

Hvidvaskansvarlig

Vi har i banken etableret en hvidvaskfunktion med en hvidvaskansvarlig der refererer direkte til direktionen. Den hvidvaskansvarliges opgave er at sikre, at banken opfylder kravene i hvidvaskloven og at reglerne overholdes på alle niveauer i banken.

Den hvidvaskansvarlige skal desuden sikre, at der er konstant ledelsesmæssig fokus på forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering.

Den hvidvaskansvarlige rapporterer mindst en gang årligt til bankens bestyrelse.

Usædvanlige eller mistænkelige forhold

Vi monitorerer vores kunder og deres transaktioner for usædvanlige eller mistænkelige forhold.

Monitoreringen sker dels via bankens kundevendte medarbejdere, dels via bankens hvidvask-funktion, der på baggrund af bankens automatiske overvågningssystemer undersøger de usædvanlige eller mistænkelige forhold.

Banken underretter til anklagemyndigheden for særlig økonomisk- og international kriminalitet (SØIK), når en mistanke ikke kan afkræftes.

Hvordan banken uddanner sit personale

For at sikre, at bankens medarbejdere er kompetente til at identificere og handle på potentielle mistænkelige transaktioner samt mistænkelig kundeadfærd, gennemføres der med passende mellemrum uddannelse af medarbejderne, ligesom nye medarbejdere umiddelbart efter ansættelse gennemgår et e-learning program pa hvidvaskområdet.

Uddannelsesprogrammerne er målrettet den enkelte medarbejders funktion, således at undervisningen er tilpasset de risici, som er forbundet med den pågældendes arbejdsområde.

Whistleblowerbeskyttelsen

Banken har en intern whistleblowerordning, hvor bankens ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af banken. Banken har etableret denne lovpligtige ordning efter lov of finansiel virksomhed §75 a.