CSR og bæredygtighed

Social ansvarlighed og bæredygtighed er en naturlig del af Djurslands Bank.

En ansvarlig virksomhed

Som bank er vi ikke direkte belastet af tunge miljømæssige problemstillinger eller kritiske menneskeretlige udfordringer. På trods af det, er vi bevidste om, at kravene til os som ansvarlig virksomhed ændrer sig i takt med, at omverdenen forandrer sig. Det kræver, at vi er ansvarlige, og at vi på bedste vis bidrager der, hvor vi har mulighed for det.

  • Vi støtter op om Global Compacts principper, som bl.a. sætter en fælles etisk og praktisk ramme for virksomhedsansvar.
  • Vi samarbejder med LOPI (Lokale Pengeinstitutter) og har medvirket til 20 anbefalinger om, hvordan den finansielle sektor kan bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet.
  • Vi rapporterer om ESG hoved- og nøgletal i såvel årsrapport samt rapport om samfundsansvar. ESG står for Environment, Social og Governance og er bankens nøgletal for miljø & klima, sociale forhold og selskabsledelse.

Vi tænker bæredygtigt

Vi tilbyder vores kunder "ansvarlige" produkter som Billån til el- og hybridbiler og Energilån, og samtidig bakker vi op om vores samarbejdspartneres ansvarlige produkter som f.eks. Totalkredits Energiberegner og BankInvests ansvarlige investeringsprodukter.

Vi tænker desuden ”det grønne” ind i kundemøder ved at tilbyde flere og flere onlinemøder, som sparer tid og energi, ligesom vi tager socialt ansvar i bankens medarbejderpolitik. Som ansat i Djurslands Bank har du f.eks. mulighed for fleksible ansættelsesaftaler samt deltids- og senioraftaler.

Ved indkøb af f.eks. reklameartikler tager vi bevidste valg og tænker gemmeværdi frem for hurtig branding. Vi vil gerne væk fra ”smid-væk” kulturen og fokuserer på at vælge produkter, der er fremstillet af miljørigtigt og genanvendeligt materiale

Miljø og klima

I Djurslands Bank efterlever og understøtter vi udviklingen i den danske miljøpolitiske lovgivning.

Som tiltag samarbejder vi med EnergiData for at opsamle data om bankens energiforbrug, hvilket skal sikre prioriterede indsatsområder. Med baggrund i dette forventer vi at kunne reducere bankens samlede energiforbrug med op til 15% i 2021.

Vi udskifter løbende til energieffektiv LED-belysning i samtlige af bankens filialer, ligesom vi minimerer print af f.eks. kontoudtog.

Handlingsplaner

Djurslands Bank rapporterer for udledning af CO2 på både investerings- og udlånsprodukter.

Se handlingsplaner her:

Djurslands Banks handlingsplan for udledning af CO2 for investeringsprodukter

Djurslands Banks handlingsplan for udledning af CO2 for udlånsprodukter

FN´s Verdensmål

I Djurslands Bank har vi valgt at prioritere fire af FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling, som vi mener går naturligt i spænd med bankens udvikling på området.


Sundhed og trivsel
Djurslands Banks betydning er størst i lokalområdet, dvs i det østjyske område med filialer fra Skanderborg syd for Aarhus til Randers og mod Grenaa – spidsen af Djursland – og her hvor banken har sin oprindelse.

Banken ønsker at have en sund arbejdsplads; en arbejdsplads hvor trivsel er i højsædet. Vi har desuden et stort ansvar i forhold til finansiel rådgivning, finansiering, støtte til lokal udvikling, job og uddannelse – et ansvar som vi påtager os med glæde. Vi har også været os dette ansvar bevidst i en tid med Covid-19 på sidelinjen. Vi tager hensyn såvel eksternt i forhold til bankens kunder, ligesom vi tager hensyn internt, så bankens medarbejdere føler sig trygge i deres hverdag og i deres ansættelse i Djurslands Bank.

Kvalitetsuddannelse
Djurslands Bank vægter uddannelse af alle bankens medarbejdere højt. Vi samarbejder blandt andet med Finanssektorens Uddannelsescenter omkring såvel gruppeforløb som individuelle uddannelsesforløb. Vi tror på, at en høj grad af kompetence blandt bankens medarbejdere er med til at sikre bankens relevans også fremadrettet.

Bankens medarbejdere er også med til at uddanne andre. Vi deltager f.eks. i Pengeuge på lokale folkeskoler og bidrager med økonomisk undervisning på gymnasier og højere læreanstalter - vi deler på den måde vores viden om økonomi. Det betyder meget for os at hjælpe med at gøre vores kunder klogere bl.a. også ved at tilbyde seminarer og webinarer indenfor f.eks. boligkøb og investering.

Bæredygtige byer og lokalsamfund
Djurslands Bank er lokalbanken i Østjylland, og med vækst og arbejdspladser er vi med til at udvikle det lokale fundament. Djurslands Bank er en lokal bank, der understøtter den lokale udvikling, og banken tilstræber at tiltrække og fastholde medarbejdere med et højt kompetenceniveau i lokalsamfundet, hvor også bankens hovedkontor er placeret.

Vi understøtter også udviklingen i lokalsamfundene via samarbejdet med Totalkredit; vi giver adgang til realkreditlån i både by og på land, hvilket er afgørende for boligmarkedet og bosætningen. Totalkredit har et erklæret mål om at udlåne penge til hele landet og holde liv i f.eks. landdistrikter. Som lokalt pengeinstitut tager vi del i denne positive udvikling.

Som lokal virksomhed har vi stort fokus på at støtte det frivillige foreningsliv. En del af vores støtte til f.eks. idrætsforeninger er ”hjertepenge”, hvor vi på den måde er med til at bakke op om lokale aktiviteter.

Klimaindsats
Djurslands Bank ønsker at begrænse bankens miljøpåvirkning og efterlever og understøtter helt naturligt udviklingen i den danske miljøpolitiske lovgivning.

Vi udskifter energikilder samt måler på energiforbruget med henblik på at optimere og identificere indsatsområder. Det er desuden vigtigt for os dels at øge medarbejdernes miljøbevidsthed samt, ikke mindst, til fortsat at yde udlån til klimavenlig og vedvarende energi. Vi giver adgang til Totalkredits energiberegner og yder lån til energiforbedringer og finansiering til den grønne omstilling. På den måde er vi med til at reducere kundernes miljøpåvirkning.