Bankens organisering og ledelse

I Djurslands Bank er de nære kunderelationer nøgleordet for bankens organisering og ledelse.

For at opfylde kundernes forventninger til banken, tilbyder vi både personlig rådgivning og digitale løsninger.

Bankens filialer og personlige rådgivere er omdrejningspunktet for kontakten til kunderne. Det er bankens mål at fastholde og udvikle et højt kompetenceniveau hos bankens medarbejdere. 

Bankens digitale løsninger udvikles hos Bankdata i et samarbejde mellem 9 pengeinstitutter. Det er bankens mål at tilbyde kunderne de nyeste virtuelle og tekniske løsninger på markedet.

For at tilbyde vores kunder den bedst mulige service og en bred palette af finansielle løsninger, samarbejder vi med en række samarbejdspartnere på udvalgte områder.

Bankens direktion, bestyrelse og udvalg

Direktion

Tab 1

Direktion

Sigurd Simmelsgaard

Administrerende direktør, CEO


Indtrådt i direktionen 1. marts 2023
Administrerende direktør, CEO 1. juni 2023
Født i 1970
Bor i Åbyhøj

Uddannelse

 • HD i regnskab og finansiering, HHS
 • Master i ledelse, FU
 • CBA, AVT-BusinessSchool/Harvard
 • Executive board Programme, SEI/Insead

Bestyrelsesposter

 • Bankinvest Holding A/S
 • Djurs-Invest

Kontakt direktionen

Bestyrelsen

Tab 1

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Djurslands Bank

Bankens bestyrelse består af 6 medlemmer valgt af bankens repræsentantskab på 50 medlemmer. Herudover har bankens medarbejdere valgt 3 medlemmer.

De 6 aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode og således, at 3 er på valg hvert år. Antallet af bestyrelsesmedlemmer vurderes løbende. Det er bestyrelsens vurdering, at det nuværende antal er passende for ledelsen af banken. I bankens vedtægter er fastsat en aldersgrænse på 67 år for valg til repræsentantskabet, og dermed også for valg til bestyrelsen.

Bestyrelsens opgaver og ansvar, samt fordelingen af samme mellem bestyrelsen og direktionen, fremgår af bestyrelsens forretningsorden, der er udfærdiget efter lovgivningens regler samt Finanstilsynets krav og vejledninger på området.

Der afholdes bestyrelsesmøde med 3-4 ugers mellemrum, og i øvrigt så ofte der er behov herfor.

Bestyrelsen foretager med udgangspunkt i bankens 'Politik for mangfoldighed i bestyrelsen' og efter en nærmere fastlagt proces en evaluering af bestyrelsens kompetencer set i forhold til bankens forretningsmodel og samlede risici med henblik på at afdække og opfylde evt. kompetencegab.

Bestyrelsen har efter lovgivningens regler nedsat et revisionsudvalg, et risikoudvalg samt et nominerings- og aflønningsudvalg. For udvalgene gælder generelt, at i de tilfælde hvor et udvalg består af bankens samlede bestyrelse, kan udvalgs- og bestyrelsesbehandling i visse tilfælde ske samtidigt.

Medlemmer Indvalgt i Bestyrelsespost
Ejner Søby 2009 Formand
Mikael Lykke Sørensen
2008
Næstformand
Bente Østergaard Høg 2016 Aktionærvalgt medlem
Klaus Skovsen (tiltrådt 17.03.2021)
2021
Aktionærvalgt medlem
Peter Kejser 2020 Aktionærvalgt medlem
Merete Hoe 2018 Aktionærvalgt medlem
Helle Bærentsen 2006 Medarbejdervalgt medlem
Morten Svenningsen 2018 Medarbejdervalgt medlem
Anders Tækker Rasmussen (tiltrådt 11.08.2017) 2017 Medarbejdervalgt medlem
Medlemmer Møder i
2017
Møder i
2018
Møder i
2019
Møder i
2020

Møder i
2021

Ejner Søby (bestyrelsesformand)
14 13 15
17
15
Merete Hoe 0 12 15
17
15
Bente Østergaard Høg 13 15 15
16
14
Peter Kejser 0 0 0
14
15
Mikael Lykke Sørensen 15 15 14
15
15
Klaus Skovsen
0
0
0
0
12
Helle Bærentsen 14 15 15
17
15
Morten Svenningsen 0 13 15
17
14
Anders Tækker Rasmussen 8 15 15
17
14


Udgående bestyrelsesmedlemmer
Møder i 2017
Møder i 2018
Møder i 2019
Møder i 2020
Møder i 2021
Peter Zacher Sørensen (t.o.m. 17.03.2021)
15
15
15
17
3
Peter Pedersen (t.o.m. 11.03.2020)
13
15
14
0
0
Erik Nymann (t.o.m. 16.02.2016)
0
0
0
0
0
Uffe Vithen (t.o.m. 14.03.2018)
12
0
0
0
0
Tina Klausen (t.o.m. 14.03.2018)
12
2
0
0
0
Jan B. Poulsen (t.o.m. 30.06.2017)
5
0
0
0
0

Revisions- og risikoudvalg

Tab 1

Revisions- og risikoudvalg

Kommissorium
Bankens bestyrelse har vedtaget et kommissorium for revisions- og risikoudvalget, der indeholder bestemmelser omkring anvendelsesområde og formål, medlemmer og konstituering, opgaver, møder, bemyndigelse og ressourcer, rapportering og mødereferater, offentliggørelser, vurdering og selvevaluering samt ændringer i kommissoriet.

Udvalget overvåger regnskabsaflæggelsen, de interne kontrolsystemer, revisionen af årsregnskabet, revisors uafhængighed samt bankens interne kontrol- og risikostyringssystemer. Herudover overvåger og gennemgår udvalget bankens regnskabs-, revisions- og sikkerhedsmæssige forhold, som bestyrelsen, udvalget selv, ekstern revisor eller intern revisionschef måtte ønske gjort til genstand for en nærmere gennemgang.

Udvalget forbereder bestyrelsens arbejde for at sikre, at bestyrelsen er bevidst om risici, når der træffes forretningsmæssige beslutninger i bestyrelsen. Udvalget rådgiver bestyrelsen om bankens overordnede nuværende og fremtidige risikoprofil og strategi, og bistår bestyrelsen med at påse, at bestyrelsens risikostrategi implementeres korrekt i organisationen. Udvalget vurderer, om bankens finansielle produkter og tjenesteydelser er i overensstemmelse med bankens forretningsmodel.

Udvalget afholder fire ordinære møder om året.

Udvalgsmedlemmer

Udvalget består af fire af bestyrelsen udpegede udvalgsmedlemmer:

Formand for revisions- og risikoudvalget er administrerende direktør Klaus Skovsen, uddannet cand.merc.aud og statsautoriseret revisor. Klaus Skovsen opfylder dermed kravet til at mindst ét medlem af revisionsudvalget skal have kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision.

Klaus Skovsen er administrerende direktør i Elkær Gruppen. Han var fra 1997 til 2015 partner hos Deloitte og fra 2015 til 2019 partner hos EY. Såvel hos Deloitte som EY har Klaus Skovsen i perioden 2004 til 2019 haft ledende ansvar for revision og rådgivning af en række finansielle virksomheder, er fortsat certificeret af Finanstilsynet til at påtegne finansielle rapporter for kreditinstitutter.

Klaus Skovsen var underskrivende revisor i Djurslands Bank for årsrapporten i 2015, 2016 og 2017.

Mødedeltagelse

Medlemmer Møder
2021

Klaus Skovsen (tiltrådt 17.03.2021)
1
Bente Østergaard Høg 1
Ejner Søby 1
Helle Bærentsen 1

Kommissorium for revisions- og risikoudvalget

Revisionsudvalget og Risikoudvalget

Revisions- og risikoudvalget er en sammenlægning af Revisionsudvalget og Risikoudvalget. Her kan du se mødedeltagelsen i de to tidligere udvalg:

Mødedeltagelse i Revisionsudvalget
Mødedeltagelse i Risikoudvalget

Nominerings- og aflønningsudvalget

Tab 1

Nominerings- og aflønningsudvalget

Bankens bestyrelse har vedtaget et kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget, der indeholder bestemmelser omkring anvendelsesområde og formål, medlemmer og konstituering, opgaver, møder, bemyndigelse og ressourcer, rapportering og mødereferater, offentliggørelser, vurdering og selvevaluering samt ændringer i kommissoriet.

Nominerings- og aflønningsudvalgets opgaver

Nominerings- og aflønningsudvalget forestår det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning, herunder bankens lønpolitik. Udvalget vurderer behovet for ændringer i lønpolitikken, og udarbejder udkast af retningslinjer til bestyrelsen for at sikre, at der føres kontrol med efterlevelse af lønpolitikken. 

Udvalget udarbejder forslag til valg af emner til bankens repræsentantskab og bestyrelse. Udvalget varetager bankens politik for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen samt politikken for mangfoldighed i bestyrelsen for at sikre måltallet for kønsfordeling og forskellighed i bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer og kompetencer.

Løbende og mindst en gang årligt vurderer udvalget bestyrelsens størrelse, struktur, sammensætning og resultater i forhold til bestyrelsens opgaver. Hver enkelt bestyrelsesmedlem vurderes løbende og mindst en gang årligt, om medlemmets fornødne kombination af viden, faglig kompetence, mangfoldighed og erfaring lever op til kravene i lov om finansiel virksomhed.

Der afholdes mindst to møder om året.

Medlemmer Møder i
2017
Møder i
2018
Møder i
2019
Møder i
2020
Møder i
2021
Ejner Søby (formand)
3 3 3
3
2
Merete Hoe 0 2 3
3
2
Klaus Skovsen (tiltrådt 17.03.2021)
0 0 0
0
1
Bente Østergaard Høg 3 3 3
3
2
Peter Kejser (tiltrådt 11.03.2020)
0 0 0
2
2
Mikael Lykke Sørensen 3 3 3
2
2
Helle Bærentsen 3 3 3
3
2
Morten Svenningsen 0 2 3
3
2
Anders Tækker Rasmussen (tiltrådt 11.08.2017) 2 2 3
3
2


Udgåede bestyrelsesmedlemmer
Møder i
2017

Møder i
2018

Møder i
2019

Møder i
2020

Møder i
2021

Peter Zacher Sørensen (t.o.m. 17.03.2021)
3 3 3
3
1
Peter Pedersen (t.o.m. 11.03.2020) 3
3
3
1
0
Erik Nymann (t.o.m. 16.02.2016)
0
0
0
0
0
Uffe Vithen (t.o.m. 14.03.2018)
1
0
0
0
0
Tina Klausen (t.o.m. 14.03.2018)
3
1
0
0
0
Jan B. Poulsen (t.o.m. 30.06.2017)
1
0
0
0
0

Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget
Djurslands Banks vederlagspolitik
Djurslands Banks politik for mangfoldighed i bestyrelsen

Vores samarbejdspartnere

For at tilbyde vores kunder den bedst mulige service og de rigtige produkter samarbejder banken med en række samarbejdspartnere på udvalgte områder.

Nedenfor finder du en oversigt over samarbejdspartnere, som banken ved salg eller henvisning modtager provision eller andet vederlag fra. Listen gælder fra 1. september 2023.
 • Totalkredit A/S
 • Nykredit
 • DLR-Kredit A/S
 • Opendo
 • Krone Kapital
 • BankInvest
 • Sparinvest
 • EgnsINVEST
 • C WorldWide
 • Sydinvest
 • Danske Invest
 • Jyske Invest
 • Value Invest Danmark
 • Maj Invest
 • HP Invest
 • Skagen Fondene
 • Stonehenge
 • Falcon Invest
 • Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter
 • Privatsikring A/S
 • Codan Forsikring A/S
 • PFA Pension
 • Letpension
 • Visa Europe
 • LP Mastercard
 • Mastercard Payment Services Danmark
 • Den Nordiske Investeringsbank
 • MobilePay
 • Apple Pay
 • Bambora
 • Alm. Brand

Ønsker du at se eller opdatere dit markedsføringssamtykke?

Du kan altid se og rette dit markedsføringssamtykke i din mobilbank eller via din rådgiver.