Bliv medejer af din bank

Som engageret lokalbank bakker vi op om lokalområdet og er med til at skabe vækst og aktivitet.

Om os

Vi har 15 afdelinger på Djursland, Randers og i Aarhus, over 58.000 privatkunder og ca. 4.900 erhvervskunder.

Vi er en moderne lokalbank, der funderer kunderelationerne på to ben:

Kundens behov og ønsker er fundamentet for vores rådgivning, og bankens lokale afdelinger er omdrejningspunktet for den personlige kundekontakt.

Vil du købe aktier i Djurslands Bank?

Mere om Djurslands Bank aktien >>

Generalforsamling og aktionærmøde

Afholdes hvert år i marts for vores ca. 21.100 aktionærer. Læs mere >>

Fondsbørsmeddelelser

Her finder du meddelelser sendt via Nasdaq OMX København fra 2007 og frem. Læs mere >>

Introduktion til Djurslands Bank aktien

Hør CEO Lars Møller Kristensen fortælle om Djurslands Bank og dermed introducere bankens aktie. Præsentationen skete via HC Andersen Capital 14. september 2021.

Stamoplysninger

Stykstørrelse: 10 kr.
Fondskode: 6013627

Aktiekurs og andre oplysninger

Find oplysninger om kursen på Djurslands Bank aktien samt andre nyttige oplysninger.

Rådgivning

Før du investerer i værdipapirer - også i Djurslands Bank aktier - bør du altid drøfte din investeringsprofil med din rådgiver i banken.

 

Sådan køber du aktier

Du kan købe aktier i Djurslands Bank via NetBank. Her kan du, når det passer dig, i ro og mag foretage dine dispositioner - skift til NetBank

Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os, så foretager vi aktiehandlen for dig.

Videopræsentation af regnskab for 3. kvartal 2022

Se bankdirektør Lars Møller Kristensen gennemgå Djurslands Banks regnskab for 3. kvartal 2022.


Halvårsregnskab 2022

Se bankdirektør Lars Møller Kristensen gennemgå
Djurslands Banks regnskab for 1. halvår 2022.
1. kvartal 2022

Se bankdirektør Lars Møller Kristensen gennemgå Djurslands Banks regnskab for 1. kvartal 2021.
Årsrapport 2021

Se bankdirektør Lars Møller Kristensen gennemgå Djurslands Banks regnskab for 2021.

3. kvartal 2021

Se bankdirektør Lars Møller Kristensen gennemgå Djurslands Banks regnskab for 3. kvartal 2021.


Halvårsregnskab 2021

Se bankdirektør Lars Møller Kristensen gennemgå Djurslands Banks regnskab for 1. halvår 2021.
Investor- og udbyttepolitik

Vedtaget på bestyrelsesmøde 16. december 2022.

I medfør af anbefalingerne for god selskabsledelse har bestyrelsen vedtaget følgende investor- og udbyttepolitik.

Djurslands Banks forretningsmodel, visioner og mål tager udgangspunkt i bankens forankring i lokalsamfundet. Banken ønsker at være en ansvarlig og værdiskabende bank, og arbejder bevidst på at skabe de bedste resultater for såvel kunder som lokalsamfundet og aktionærerne.

Bestyrelsens holdning er, at bankens interessenter lever i et gensidigt afhængighedsforhold. Derfor skal det til stadighed sikres, at kunders, aktionærers og medarbejderes roller og interesser respekteres i overensstemmelse med bankens vedtagne politikker og gældende lovgivning, herunder regler om god skik, samfundsansvar m.v.

Djurslands Bank ønsker generelt størst mulig åbenhed om banken og arbejder derfor løbende på at udbygge informationsniveauet, således at alle væsentlige oplysninger om banken offentliggøres på en systematisk, retvisende og fyldestgørende måde – for derved at sikre, at der skabes grundlag for en fair værdiansættelse af Djurslands Bank-aktien og øvrige udstedelser.

Investorinformation

Investorpolitikken varetages af bankens direktion og det er bankens målsætning at informere børser, hvorpå banken har noteret udstedelser, nuværende og potentielle aktionærer samt investorer, aktieanalytikere og børsmæglere samt øvrige interessenter hurtigt og retvisende om både kursrelevante og andre forhold til banken.

Målsætningen efterleves ved at banken offentliggør de relevante informationer via Nasdaq OMX København, bankens hjemmeside, eventuelt i dagspressen samt ved en generel åben dialog med interessenterne.

Informationen til aktionærer og investorer samt øvrige interessenter gives under hensyntagen til de til enhver tid gældende børsetiske regler.

Målet med det valgte informationsniveau er

 • at sikre åbenhed og gennemsigtighed omkring banken
 • at øge kendskabet generelt til Djurslands Bank hos aktiemarkedets interessenter
 • at sikre en god og positiv dialog med bankens interessenter
 • at en aktie i Djurslands Bank værdifastsættes så korrekt som muligt
 • at give investorerne et optimalt beslutningsgrundlag ved investeringsbeslutninger om aktier i Djurslands Bank
 • at øge likviditeten i Djurslands Bank-aktien
 • at overholde gældende oplysningsforpligtelser

Djurslands Bank informerer og kommunikerer med aktiemarkedets interessenter ved

 • at offentliggøre års-, halvårs- og kvartalsmeddelelser
 • at udsende fondsbørsmeddelelser om og med øvrige relevante oplysninger
 • at aflægge årsrapport efter gældende lovgivning og med alle relevante specifikationer
 • at udgive et elektronisk nyhedsbrev 4-6 gange årligt, som det er muligt for bankens interessenter at abonnere på
 • at afholde årlig ordinær generalforsamling i Grenaa samt aktionærmøder i Grenaa og Aarhus, hvor aktionærerne har mulighed for at tilkendegive holdninger, interesser og synspunkter i relation til banken
 • at aktionærerne vælger et repræsentantskab på op til 50 medlemmer som systematisk mødes med bankens direktion og bestyrelse
 • at besvare alle henvendelser fra aktiemarkedets interessenter
 • at bankens ledelse i videst muligt omfang stiller sig til rådighed for præsentation af banken ved investormøder, investorgrupper eller enkeltstående aktionærer.

Kontakt Djurslands Bank vedrørende investor relations


Sigurd Simmelsgaard
Adm. direktør, CEO

Tlf. 8630 3148
Mail sls@djurslandsbank.dk

Torvet 5
8500 Grenaa


Jesper Vernegaard
Vicedirektør

Tlf. 8630 3080
Mail jeve@djurslandsbank.dk

Torvet 5
8500 Grenaa

Digital kommunikation

Al kommunikation fra banken til den enkelte aktionær kan ske via e-mail, og det er aktionærens ansvar at sikre, at banken er i besiddelse af den korrekte e-mail adresse.

Generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på bankens hjemmeside, medmindre andet følger af Selskabsloven. Banken kan også til enhver tid kommunikere med almindelig brevpost.

Indkaldelse til bankens ordinære og ekstraordinære generalforsamling vil være tilgængelig på bankens hjemmeside; herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, lovpligtige oplysninger, tegningslister, fondsbørsmeddelelser, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt generelle oplysninger fra banken til aktionærerne.

Indkaldelse kan tillige ske skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har ønsket det.

Ønsker du som aktionær at kontakte banken, kan du benytte nedenstående formular eller skrive direkte til direktionssekretariatet@djurslandsbank.dk.

Aktionærhenvendelse til banken

Send

Felter er obligatoriske og skal udfyldes.

Kapitalstruktur og kapitalmålsætning

Bankens ledelse forholder sig løbende til bankens kapitalstruktur og redegør for strukturen i årsrapportens ledelsesberetning som findes på bankens hjemmeside.

For at sikre banken størst mulig uafhængighed og finansiel styrke, ønsker bestyrelsen at banken er velkapitaliseret i forhold til bankens strategiske målsætninger samt de kendte fremtidige regulatoriske krav og under hensyntagen til effekten af en fremtidig lavkonjunktur.

I den løbende vurdering af bankens kapitalmålsætning indgår:

 • at bankens ledelse har besluttet en egen fastsat kapitalbuffer, så banken til enhver tid har en passende forsigtig afstand til de regulatoriske kapitalkrav og på denne måde sikrer kapitalgrundlaget mod udsving i de risici banken løbende påtager sig samt fremtidige konjunktursvingninger. Bankens ledelse har p.t. fastlagt denne kapitalbuffer til 3%-point.
 • at bankens regulatoriske kapitalkrav fastsættes efter de kendte fremtidige krav inklusiv fremtidigt fuldt indfasede buffere, således der er tale en langsigtet og kontinuerlig udvikling i bankens kapitalgrundlag i forhold til de kommende krav.
 • at det langsigtede regulatoriske kapitalkrav inklusiv bankens egen vedtagne kapitalbuffer, ønskes opfyldt med egentlig kernekapital (CET1). Bankens ledelse har p.t. fastlagt et langsigtet kapitalmål for bankens egentlige kernekapital i niveauet 20-22%.
 • at det tildelte NEP-tillæg forventes dækket med supplerende kapital eller særlige tier 3 NEP-instrumenter i det omfang der er behov herfor.
Banken udarbejder kvartalsvis en kapitalplan som er fremskrevet for en periode på mindst 5 år.

Udbyttepolitik

Ud fra en aktuel vurdering af bankens kapitalgrundlag og -målsætning, er det bankens mål, at udbetale minimum 20 % af det årlige nettooverskud i udbytte og/eller aktietilbagekøb.

Udbyttepolitikken indgår som en del bankens årsrapport, og fremgår tillige på bankens hjemmeside.

Stemmeretsbegrænsninger

Banken har i vedtægterne en stemmeretsbegrænsning, således at ingen aktionær kan stemme med mere end 6 stemmer. Desuden er der en bestemmelse om et ejerloft på 10% af aktiekapitalen.
Disse værnsregler er i vedtægterne blevet vedtaget af aktionærerne på generalforsamlingen, og skal ses som et udtryk for, at Djurslands Bank ønskes bevaret som en selvstændig stærk, lokal bank til glæde for alle bankens interessenter.

En ophævelse af værnsreglerne kan efter bestyrelsens opfattelse medføre, at bankens aktier i høj grad gøres til et kortsigtet spekulationsobjekt, hvilket bestyrelsen ikke finder kan være i aktionærernes, kundernes, medarbejdernes eller lokalsamfundets interesse.
Bestyrelsen har derfor ikke p.t. til hensigt at foreslå ændrede vedtægtsbestemmelser herom. Bestyrelsen ser omvendt heller ikke for nærværende noget behov for at indføre yderligere begrænsninger i vedtægterne.

Opfølgning på Investor- og udbyttepolitik

Bestyrelsen vurderer politikken mindst en gang årligt og foretager de fornødne tilpasninger efter indstilling fra direktionen.


Generalforsamling og aktionærmøder

Vi afholder hvert år ordinær generalforsamling og aktionærmøde for bankens ca. 21.100 aktionærer.

Generalforsamlingen er bankens øverste myndighed, hvor aktionærerne som medejere af banken kan udøve deres stemmeret. At være aktionær er ikke kun en investering, men også en mulighed for at få medindflydelse på hvordan banken drives.

Ud over den lovmæssige og ordinære årlige generalforsamling afholder Djurslands Bank aktionærmøder, hvor vi på lidt mere uformel vis, informerer om de væsentligste indlæg og beslutninger fra generalforsamlingen.

Som aktionær har du her mulighed for at finde bekræftelse på, at dine stemmer er talt med til generalforsamlingen, hvis du har afgivet dine stemmer elektronisk.

Generalforsamling 2023

Referat af ordinær generalforsamling 15. marts 2023
Ledelsens årsberetning for 2022 på generalforsamlingen 2023

Stærk økonomi

Vi har en sund økonomi, der i mere end 50 år har vist sin styrke i medgang og modgang

Fondsbørsmeddelelser

Her finder du meddelelser sendt via Nasdaq OMX København siden 2011.2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Få direkte besked om fondsbørsmeddelelser

Ønsker du at få direkte besked, når Djurslands Bank udsender fondsbørsmeddelelser via Nasdaq?
På nasdaqomxnordic.com kan du abonnere på selskabsmeddelelser fra Djurslands Bank.

Abonner på selskabsmeddelelser

Årsrapporter fra Djurslands Bank

Her finder du kvartalsrapporter, halvårsrapporter og årsrapporter for de sidste år.

Information om banken

God selskabsledelse, Samfundsansvar og risikorapportering

Vederlagspolitik

Djurslands Banks vederlagspolitik understøtter bankens forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål. Vederlag anvendes som et aktivt redskab i bankens strategiske ledelse, og honorerer - med baggrund i medarbejderens jobfunktion - faglige og personlige kvalifikationer, engagement og indsats samt generelle resultater.

Bankens medarbejdere og ledere aflønnes med et fast honorar og uden incitamentsafhængige løndele. Lønnen reguleres årligt på baggrund af lønstigningen i finanssektorens standardoverenskomst. Ved en ekstraordinær indsats kan medarbejderne ydes et engangsvederlag. Ved anvendelse af finanssektorens standardoverenskomst samt løbende benchmark, søges tillige opretholdt, at bankens aflønning til stadighed er markedskonform.

Bankens bestyrelse har nedsat et lønudvalg, som består af den samlede bestyrelse.

Lønudvalget tager initiativ til udarbejdelse og ændringer i bankens vederlagspolitik og tager stilling til, hvem der er omfattet af begrebet ”væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner”.

Efter godkendelse i bankens bestyrelse bliver vederlagspolitikken forelagt for generalforsamlingen, der tager endelig stilling til bankens vederlagspolitik.
Lønudvalget følger årligt op på, at den gældende vederlagspolitik overholdes.

Oplysninger om aflønning af bestyrelsen, direktionen samt andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil og opfølgning herpå, fremgår af bankens årsrapport samt bankens vederlagsrapport.

Vederlagsrapport 2022